Algemene tentoonstellingsbepalingen

1. Voor de Algemene Tentoonstellingsbepalingen: zie www.kleindierliefhebbers.nl/tentoonstelling/reglementen.

2. Deze tentoonstelling is een Club Tentoonstelling met enkel een internationale klasse voor Polen en kleurdwergen.

3. Inschrijvingen moeten op het inschrijfformulier worden vermeld.
Inschrijvingen worden online gedaan via de website; Europeandwarf@club

4. Door het online inschrijven verklaard de inzender dat hij/zij de tentoonstellingsbepalingen aanvaard.

5. Betaling van het verschuldigde inschrijfgeld dient het liefst gelijktijdig te worden voldaan. U kunt uw inschrijfgeld overmaken op rekeningnummer:

NL52 RBRB 0941 5279 48, BIC Code: RBRBNL21, t.n.v European Dwarf Club

6. U krijgt een bevestiging van uw inschrijving. Tevens zal er een kooienlijst worden gemaild van waaruit u uw dieren in de juiste kooien kunt plaatsen.
Bij aankomst levert u de ent-verklaringen in, bij het secretariaat en ontvangt u een papieren versie van de catalogus.

7. Bij niet inzenden van dieren moeten door de inzender de verplichte kosten zijn/worden voldaan. Er is geen recht van restitutie van het inschrijfgeld bij niet inzenden!

8. Konijnen dienen voorzien te zijn van een tatoeëring.

9. Dieren te koop
Inzenders kunnen dieren te koop melden (Oornummer en minimumverkoopprijs vermelden in het veld Mededelingen). De door u opgegeven verkoopprijs zal, (inclusief 10% verkoopbemiddeling) op de TT-kooi worden zichtbaar gemaakt. 
Bij het secretariaat zal een totaaloverzicht worden opgehangen aan de wand.
Hierop kunnen geïnteresseerden een verhoogd bod uitbrengen op het betreffende kooinummer. Deze biedingen kunnen plaatsvinden tot 16.00 uur.
Vanaf 16.00 uur kunnen de gekochte dieren worden afgerekend en zal een afhaalkaart verstrekt worden. Vanaf 16.30 kunnen de verkochte dieren worden uitgekooid.

10. Alle dieren worden gedrenkt en gevoederd.

11. Gekeurd wordt volgens de Europese standaard.

12. Beoordelingskaarten zijn in enkelvoud en mogen pas na het uitkooien van de dieren worden meegenomen.

13. Beoordelingskaarten en de catalogus worden NIET nagezonden !
14. Ereprijzen kunnen alleen gewonnen geworden worden met een minimum 93 punten.

15. Gewonnen ereprijzen worden tijdens de prijsuitreiking overhandigd aan de winnaars.

16. De catalogus word op donderdag uitgereikt zonder vermelding van predicaten.

17. De predicaten en EP lijst wordt nagezonden c.q. indien mogelijk op donderdag al uitgereikt. De volledige catalogus met de behaalde predicaten zal z.s.m. op onze website worden geplaatst.

18. Dieren, keurmeesters, inzenders en bezoekers kunnen gefotografeerd worden voor PR-doeleindes.

19. De door U op het inschrijfformulier ingevulde persoonsgegevens, zullen enkel en uitsluitend worden gebruikt t.b.v. de registratie, kennisgeving en overige vormen van communicatie van/over deze tentoonstelling en aan de overkoepelende organisaties dan wel van overheidswege noodzakelijk te geven informatie.

20. Reclames, van welke aard dan ook, worden 2 maanden na de show niet meer in behandeling genomen.

21. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.


Allgemeine ausstellungsbestimmungen

Der 1. Für die allgemeinen Ausstellungsbestimmungen: Siehe www.kleindierliefhebbers.nl/tentoonstelling/reglementen.

2. Diese Ausstellung ist eine Clubausstellung mit nur einer internationalen Klasse für Hermeline und Farbzwerge.

3. Anmeldungen müssen auf dem Anmeldeformular angegeben werden.
Anmeldungen erfolgen online über die Website; Europeandwarf@club

4. Mit der Online-Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit den Ausstellungsbestimmungen einverstanden.

5.  Die Zahlung der fälligen Eintragungsgebühr sollte vorzugsweise gleichzeitig erfolgen. Sie können Ihre Anmeldegebühr auf die Kontonummer überweisen:

NL52 RBRB 0941 5279 48, BIC-Code: RBRBNL21, t.n.v European Dwarf Club

6. Sie erhalten eine Bestätigung Ihrer Anmeldung.  Eine Liste von Käfignummern wird mit Email verschickt, aus der Sie Ihre Tiere in die richtigen Käfige setzen können. 
Bei Ihrer Ankunft reichen Sie die Impferklärungen im Sekretariat ein und erhalten eine Papierversion des Katalogs.

7. Im Falle der Nichteinreichung von Tieren müssen die obligatorischen Kosten vom Teilnehmer getragen werden. Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Anmeldegebühr bei Nichteinreichung!

8. Kaninchen sollten mit einem Tattoo versehen werden.

9.  Tiere zum Verkauf Teilnehmer können Tiere zum Verkauf melden (Ohrnummer und Mindestpreis im Feld Ankündigungen angeben). Der von Ihnen angegebene Verkaufspreis (inkl. 10% Verkaufsvermittlung) wird auf dem TT-Käfig sichtbar gemacht. Im Sekretariat wird eine Gesamtübersicht an die Wand hängen. Interessenten können ein erhöhtes Gebot für die betreffende Käfignummer abgeben. Diese Gebote können bis 16:00 Uhr stattfinden. Ab 16:00 Uhr können die gekauften Tiere bezahlt werden und eine  Abholkarte wird zur Verfügung gestellt. Ab 16.30 Uhr können die verkauften Tiere ausgekäfigt werden.

10. Alle Tiere werden getränkt und gefüttert.

11. Es wird nach der europäischen Standard gerichted

12. Bewertungskarten sind im Singular und können erst nach dem Entkäfigen des Tier genommen werden.

13. Bewirtungskarten und der Katalog werden NICHT zurückgeschickt!

14. Ehrenpreise können nur mit mindestens 93 Punkten gewonnen werden.

15. Die gewonnenen Preise werden im Rahmen der Preisverleihung an die Gewinner übergeben.

16. Der Katalog erscheint am Donnerstag ohne Angabe von Prädikaten.

17. Die Prädikate und die EP-Liste werden am Donnerstag versandt oder, wenn möglich, bereits veröffentlicht. Der vollständige Katalog mit den erhaltenen Prädikaten wird so schnell wie möglich auf unserer Website veröffentlicht.

18. Tiere, Richter, Teilnehmer und Besucher können zu PR-Zwecken fotografiert werden.

19. Die von Ihnen auf dem Anmeldeformular eingegebenen personenbezogenen Daten werden nur für die Anmeldung, Benachrichtigung und andere Formen der Kommunikation von/über diese Ausstellung und an die Dachorganisationen oder Informationen verwendet, die von der Regierung zur Verfügung gestellt werden müssen.

20. Inserate, welcher Art auch immer, werden 2 Monate nach der Show nicht mehr bearbeitet.

21. In allen Fällen, die in der Geschäftsordnung nicht vorgesehen sind, entscheidet der Vorstand.

Met dank aan onze sponsers: