Skip to main contentJaarvergadering EDC op 1 Juli 2017

1. Opening door de voorzitter.
Johnny heet alle aanwezigen hartelijk welkom en hoopt op een goede vergadering met een gezellige afsluitende BBQ. Afgemeld hebben zich: Ed Jacobs, Jacqueline Strijk, Marien de Weerd en Popke de Jong. Helaas heeft ook Frank Ruhman moeten afzeggen, moet vandaag werken. Wegens ernstige familieomstandigheden heeft Karel Schaessens zich gisteren afgemeld. Vervolgens herdenken we Peter Frigge, ons kandidaat-bestuurslid, die onlangs op 52-jarige leeftijd overleed, met een minuut stilte.

2. Vaststellen agenda en tekenen van de presentielijst door 27 aanwezige leden.

3. Notulen vorige vergadering
Deze notulen werden door de vergadering akkoord bevonden.

Klik hier voor de notulen vorige vergadering

Notulen van de oprichtingsvergadering van de European Dwarf Club, gehouden in Tiel op 23 april 2016.

Dagvoorzitter Johnny Leeflang heet alle aanwezigen hartelijk welkom en spreekt de wens uit er een fijne dag van te maken. 
Op deze datum hadden zich uit binnen- en buitenland 36 aspirant-leden aangemeld, waarvan er tijdens deze oprichtingsvergadering 16 aanwezig waren.
Iedereen kreeg even kort het woord om zichzelf voor te stellen en de eigen motivatie voor aanmelding als lid in het kort toe te lichten.  

  • Gerrit de Gooyer beet de spits af door dit een historische dag te noemen. 
  • Herman Oldenhof zou het toejuichen als alle Nationale standaarden worden vervangen door de Europese. 
  • Jorn Westerlaken benadrukt dat het volume in de breedte moet zitten. 
  • Theo v. Brenk fokt nu plm. 10 jaar en is er goed achter gekomen dat “fokken met de weegschaal”niet werkt. Als grote gemene deler kwam overduidelijk naar voren dat de aanwezigen de gewichtsmarges van de Europese standaard graag zouden kunnen gebruiken om dwergen te kunnen fokken met meer volume, meer body. Aandachtspunt hierbij is en blijft het bewaken van type, dit extra gewicht mag niet tot lange dieren leiden. Dit gewicht moet ten goede komen aan breedte en hoogte voor een goede stelling. Rolf Camperschroer vindt het doodzonde dat er nog steeds verschillende standaarden zijn in de diverse landen. Johnny Leeflang is groot voorstander van Europese eenheid. Als iedereen bereid is “iets te bewegen” van moet deze Europese uniformiteit haalbaar zijn.

Na de ingelaste pauze waarin de aanwezigen zich konden opgeven als lid, werd tot eerste voorzittervan de European Dwarf Club benoemd dhr. Johnny Leeflang.
Vervolgens warden de overige bestuursleden voorgesteld en benoemd.
Secretaris is Theo JansenPenningmeester Marcel van OnnaAlgemeen bestuurslid Karel schaessens uit Belgie en tijden de vergadering werd de nog vacante positie ingenomen door Esther Ringnalda. Met dit bestuur van 5 personen gaat gestart worden waarbij de intentie uitgesproken werd dat we graag uitbreiden tot 7 bestuursleden, het liefst aangevuld met 2 Duitstalige leden.
De kascontrolecommissie zal bestaan uit Gerrit de Gooyer en herman Oldenhof, met als reservelid Theo van Brenk.
Bij de behandeling van de concept statute en concept huishuidelijk reglement waren enkele onduidelijkheden. Artikel 3 ontbreekt zodat de vervolgnummering moet opschuiven. Onduidelijkheid in artikel 22 zal worden gevraagd aan de notaris.


Er is al behoorlijk wat tijd gestoken in onze website; www.europeandwarf.club Monique wordt hiervoor hartelijk bedankt en met een mooie bos bloemen verrast. Na enig overleg met haar werkgever is het gelukt om deze website gesponsort te krijgen tot 1 februari 2017. Hiermee krijgen we fijn de tijd om ons ledenaantal te laten groeien en financieel in staat te zijn om deze professionele website te kunnen betalen. Vanaf 1 februari zijn de kosten plm. €40 per maand, op jaarbasis is dit dus €480. Bij voldoende leden kunnen wij dit uit de contributie inkomsten bekostigen maar het zou fijn zijn als wij een of twee sponsor zouden kunnen vinden voor onze website.
Ieder lid heeft de mogelijkheid om een eigen pagina in te richten binnen onze website. Maak er iets moois van. Deze pagina’s maken niet alleen reclame voor ieder lid maar ook voor ons allen als club. 
Wij hebben een Clubvlag laten maken en de bedoeling is dat deze vlag een rondreis gaat maken langs onze leden waarvan foto’s en verslagen worden gemaakt en op onze website gepubliceerd gaan worden. 
Graag willen we onze leden uitdagen om nieuwe leden te werven. Het lid dat de meeste nieuwe leden heeft aangebracht krijgt hiervoor op de volgende jaarvergadering een attentie.
Voor het komend showseizoen gaat de EDC ereprijzen beschikbaar stellen voor:

  • j.d.d. Nederlandse dwergenclub
  • CVS Duitsland
  • Landesclubschau Westfalen
  • Dwergenclubshow in Belgie
  • Oneto Enschede
  • Dag van de dwerg

Er zal een strooifolder gemaakt worden, waarmee wij ons bestaan kenbaar gaan maken en mogelijk geinteresseerde nieuwe leden kunnen bereiken
Onze eigen clubshow zal worden georganiseerd in Tiel op 10 december a.s. Nadere informatie hierover volgt later, maar deze datum staat al vast.
Eind augustus / begin September zullen wij een BBQ organiseren, details volgen later.
Na de gezamelijke lunch werden de meegebrachte dieren besproken. 

Tijdens de rondvraag vraag Jorn aandacht voor de toon die hij soms op FB tegenkomt. Wij zijn nergens tegen, overal voor, willen vooral samenwerken. Hans Verspuy vraagt om bestanden in PDF formaat. Gerrit de Gooyer wenst het bestuur veel success en is blij met de onafhankelijke status van de club. Jorn is niet helemaal blij met het clublogo, het voorvoetje in deze tekening is wat lang en zwak

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een goed fokseizoen zodat wij in December een mooie masterclass kunnen organiseren.


4. Jaarverslag secretaris
Dit jaarverslag werd door de vergadering akkoord bevonden.5. Jaarverslag Penningmeester
Marcel gaf een gedetailleerd verslag van zijn eerste financiële jaar. De sponsoring van onze website tot 1 februari door de Website Factory en de sponsoring van diverse ereprijzen tijdens onze eerste show hebben ervoor gezorgd dat we ons eerste jaar positief konden afsluiten. De kosten van notaris en KvK m.b.t. de oprichting konden met de contributieopbrengsten worden betaald. Inmiddels is ons ledental stevig genoeg om ook de websitekosten te kunnen dragen.

6. Verslag kascommissie
Herman Oldenhof en Gerrit de Gooyer hebben de boeken gecontroleerd. Herman nam het woord en prees de werkwijze van onze penningmeester Marcel van Onna, en adviseerde de vergadering zuinig te zijn op deze man!! Beiden zullen ook in 2018 nog de kascontrole uitvoeren. In 2019 zal Gerrit zijn afgetreden waardoor onze reserve Theo van Brenk dit samen met Herman zal doen.

7. Benoemen reserve lid kascommissie
Er werd nu reeds een nieuwe reserve gevraagd voor 2019; Pauline Jordens is hiervoor beschikbaar.

8. Vaststellen jaarcontributie
Er zijn geen redenen om de huidige contributie te wijzigen. Wel besloten wij om jeugdleden (6-18 jaar) die zich aanmelden, geen contributie te laten betalen.

9. Bestuursverkiezing.
Voorzitter Johnny Leeflang werd onder applaus herkozen; waarna hij de vergadering bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen en gaf aan “zijn stinkende best te zullen doen” Aftredend en niet herkiesbaar is Esther Ringnalda. Ze heeft andere prioriteiten in haar schamele vrije tijd en ze heeft momenteel geen konijnen meer. Esther werd hartelijk bedankt voor haar inzet, zij ontwierp onze strooifolder vorig jaar, en kreeg een mooie bos bloemen overhandigd. Het bestuur heeft Nelis Zaaijer bereid gevonden deze plaats te gaan innemen. Daarnaast is vorig jaar de wens reeds uitgesproken om het bestuur uit te breiden naar 7 leden. Hiervoor hebben wij Frank Ruhman uit de buurt van Hannover bereid gevonden. Jammer dat Frank vandaag niet aanwezig kon zijn i.v.m. zijn werk. Als 7 de bestuurslid werd Bart van der Vlis voor gesteld, deze “bijna Duitser” met zijn vele Internationale contacten. Nelis Zaaijer, Frank Ruhman en Bart van de Vlis werden unaniem gekozen tot nieuwe bestuursleden van de EDC.

10. Ter beschikking stellen van ereprijzen door de EDC.
Het afgelopen jaar hebben we als “charme offensief” op meerdere shows in Nederland, België en Duitsland ereprijzen ter beschikking gesteld. Besloten is om het komende TT seizoen (’17-’18) een ereprijs beschikbaar te stellen voor iedere tentoonstelling die een internationale klasse heeft met minimaal 25 polen en kleurdwergen. Deze prijs dient door de organisatie van deze show vooraf te worden aangevraagd bij de secretaris van de EDC. Bart van der Vlis gaf aan dit te zullen sponsoren.

11. Uitnodiging voor fokkersbezoek en BBQ in Hannover op zaterdag 2 september a.s.
Wij hebben een uitnodiging ontvangen om op zaterdag 2 september in de buurt van Hannover enkele fokkers te bezoeken en aansluitend met de leden van Hermeline und Farbenzwergenclub Hannover te BBQen. Ook hobbyvrienden uit andere regios zullen door Frank Ruhman hiervoor worden uitgenodigd. Wij hopen dat we met enkele auto’s naar Hannover kunnen afreizen. Geinterresseerden kunnen dit alvast in de agenda noteren. Wij zullen dit nader communiceren en coördineren. Wij denken twee opties te gaan organiseren:
a) Op deze dag heen en terugreis
b) Overnachting in de buurt van Hannover en op de terugreis op zondag ook nog een of twee fokkers bezoeken.

12. Duitse Clubvergleichschau in Beieren begin oktober 2017
Een aantal leden gaat daar heen, Nederlandse fokkers kunnen als gastinzender meedoen. Wie interesse heeft kan zich melden, transport voor enkele dieren is geen probleem Het vraagprogramma van deze show staat inmiddels op onze website.

13. Europese dwergenshow in Nitra Slowakije, 25 en 26 november 2017
Hiervan is een aankondiging per poster gezien. Ondanks enkele verzoeken aan de organisatie hebben wij nog geen nadere informatie ontvangen, over keurmethodiek, keurmeesters, entverplichtingen etc. Wij houden dit nauwlettend in de gaten en mogelijk organiseren wij deelname aan deze show. Bart zal nadere info opvragen en met ons delen.

14. Evaluatie clubdag 2016
Er ontstond een zeer interessante en levendige discussie over het gebruik van onze scorekaart. Met special dank aan Bernard Wessendorf die een belangrijke bijdrage leverde aan deze “Meinungsaustausch”. De conclusie was: De scorelijst met alle subposities is een waardevol instrument. De “verplichting” om bij iedere kritiek een halve punt af te trekken, moet eraf. Op deze manier worden er punten afgetrokken voor items die als zodanig in de Europesche Standaard niet als kleine of grote fout staan beschreven. Voor 2017 zal de scorekaart worden herzien en er zal in 2017 gewerkt worden met een Obman ter afstemming bij punten boven 96,5 of bij uitsluitingsfouten.

15. Clubdag 2017
Deze zal gehouden worden in Tiel op zaterdag 30 december. Ieder dier gaat door twee keurmeesters, onafhankelijk van elkaar beoordeeld worden met De Europese Standaard We streven naar maximaal 40-45 dieren per keurmeester zodat in de middag tijd zal zijn voor besprekingen en afstemmingen. Dit moet voor zowel keurmeesters als inzenders een leerzame dag zijn.
Show A = Nederlandstalige keurmeesters
Show B = Duitstalige keurmeesters
Show C = opgetelde resultaten van keuring A en B
Voor show A en B is een ereprijsschema gemaakt waarvoor leden tijdens de vergadering donaties kunden invullen. Dit schema laat nog ruimte voor enkele donaties, graag melden bij de sekretaris. Dit schema staat binnenkort op onze website onder Clubdag 2017. Bij meer dan 25 inzendingen in een groep is er een extra ereprijs voor de beste op 1 na De resultaten, verkregen in keuring A en B zullen worden opgeteld om tot de overall winnaars per kleurslag te komen.
Show C: Iedere kleurslag Winnaar ontvangt een rosette (gedoneerd door Theo Jansen ) Zie prijzenschema op onze site. Ook zal iedere kleurslag Winnaar worden gefotografeerd voor onze Website en Facebook pagina Dit jaar gaan we ook niet leden de mogelijkheid geven om in te schrijven.Uiteraard willen wij proberen in de loop van het jaar nog meer leden te kunnen binden aan onze club. (Iedere inzender betaald €5 administratiekosten, voor leden is dit gratis) Uiteraard hopen wij dat een aantal inzenders zich als nieuw lid zal gaan aanmelden voor 2018. Na een korte pauze, waarin de koffiekan nogmaals rondging en nog enkele aanwezigen hun contributie betaalden, nam Bart van der Vlis het woord :

16. Presentatie door Bart van der Vlis over voeding van onze konijnen
Bart hield een voortreffelijke presentatie over voeding. Zelfs voor zeer ervaren fokkers zaten hier nieuwe wetenswaardigheden in. Inmiddels staat de inhoud van deze presentatie op onze site.


17. Actuele ontwikkelingen in binnen-en buitenland

a) Na onze clubdag in December 2016 onstond er de nodige ruis binnen KLN over onze status. Het hoofdbestuur van KLN heeft inmiddels een gesprek gehad met het bestuur van de Nationale Polen -en Kleurdwergenclub. Hierin werd door de NPKC verteld geen enkel bezwaar te hebben tegen ons bestaan. Sterker nog inmiddels hebben zich 3 bestuursleden van de NPKC ook bij ons aangemeld als lid. Het bestuur van de EDC zal zeer binnenkort een gesprek hebben met KLN om zaken aft e stemmen met elkaar. In dit gesprek zal ook aan de orde komen of/ en onder welke vlag de EDC lid zal worden van KLN.
b) Het bestuur heeft hele enthousiaste berichten gelezen van de Nationale dwergkonijnen club in Oostenrijk. Ook zij hebben inmiddels en heel netwerk van leden uit diverse zuid-Europese landen. Het bestuur heeft contact gezocht met de oostenrijkse Club en hen laten weten dat wij graag samenwerken binnen onze mooie gemeenschappelijke hobby. Hierop kwam heel snel een heel warm antwoord: “Nach Rücksprache mit unseren Obmännern kann ich Ihnen mitteilen, dass wir einer internationalen Zusammenarbeit sehr positiv gegenüberstehen. Daher könnten wir uns als ersten Schritt vorstellen, wenn beide Clubs gegenseitig als Juristische Person ( mit nur einer Stimme) in den jeweiligen anderen Club eintreten würden( ohne Bezahlung eines Mitgliedsbeitrages). Dadurch werden allen Mitgliedern eines Clubs, die Teilnahme an allen Veranstaltungen beim anderen Club eingeräumt! Über weitere Punkte einer Zusammenarbeit sind wir prinzipiell bereit”. Dit voorstel is tijdens onze jaarvergadering aan de leden voorgesteld en werd unaniem aangenomen. Concreet betekent dit dat alle leden van de EDC ook lid zijn van de Oostenrijkse speciaalclub, de ZKCÖ (https://www.zkc.at/ ) en alle Oostenrijkse leden, die Polen en Kleurdwergen fokken lid zijn van de EDC. Om binnen de website van de EDC een eigen pagina te kunnen inrichten hebben wij het bestuur van de ZKCÖ een speciale aanbieding gedaan. Wij kijken uit naar deze international samenwerking en hun wens om in 2019 een wereldkampioenschap te willen organiseren.
c) Iedereen die buitenlandse contacten heeft werd opgeroepen om deze vrienden uit te nodigen om op 30 December deel te nemen aan onze clubdag
d) Europashow in Hernig Denemarken. Het bestuur heeft hierover nog niet gesproken, nog geen plannen gemaakt. Graag hoort het bestuur voorstellen van uit de leden, over onze aanwezigheid/rol daar.

18. Rondvraag
Jorn sprak over de recent gepubliceerde visie van de NPKC waardoor, naar verwachting, in Nederland de gewichten van onze clubrassen over 3 jaar op Europees niveaus zijn. Hij vroeg zich af wat dan het bestaansrecht van de EDC nog zal zijn. Uiteraard zijn wij, als EDC, zeer verheugd met deze visie en zien de toekomst met nog meer vertrouwen tegemoet. Vooralsnog gaan wij vol goede moed verder met, zoals het op onze website staat: “Wij willen bruggen bouwen in Europa ter promotie van halsloze, geproportioneerde en poserende polen en kleurdwergen die voldoen aan de gewichtseisen zoals die zijn beschreven in de Europese Standaard, uitgebracht door Entente Europeéne d’Aviculture et de Cuniculture” De toekomst zal uitwijzen of de EDC toegevoegde waarde zal hebben binnen onze hobby.
Bart dankte de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen door zijn verkiezing als bestuurslid van de EDC. Hij wil graag zijn bijdrage leveren aan een mooie toekomst

19. Sluiting
Na deze warme woorden van Bart, sloot Johnny de vergadering. Aansluitend gingen wij naar zaal waar tafels met lekkernijen al klaar stonden voor onze gezamenlijke BBQ. Hartelijk dank Nelis en zijn groep vrijwilligers van de Tielse Kleindier vereniging, het was prima verzorgd!

Uw notulist,
Theo Jansen

4. Jaarverslag secretaris
Dit jaarverslag werd door de vergadering akkoord bevonden.

Klik hier voor jaarverslag vorige vergadering

Jaarverslag 2016-2017

Na de oprichtingsvergadering duurde het tot 15 juni, voordat de voorzitter en ondergetekende bij de notaris terecht konden voor ondertekening van de oprichtingsakte. 15 juni 2016 is daarmee de oprichtingsdatum van onze club.
Vol goede moed wilden wij beginnen met de rondreis van onze clubvlag. Diverse uitbraken van RHD2 gooiden roet in het eten en zorgen ervoor dat wij zeer terughoudend waren met het bezoeken van elkaar. Hierdoor bleef de vlag geruime tijd onaangeroerd. Om dezelfde reden hebben wij de beloofde BBQ in de zomer ook moeten annuleren, wij vonden het toen niet verantwoord om elkaar te treffen want lang niet alle dieren waren toen al gevaccineerd.
Het ledental groeide gestaag en de website werd steeds uitgebreider. 

Met het inbrengen van de Üpdate”pagina is het voor bezoekers van onze website heel makkelijk te zien wat er recent is toegevoegd. Met deze update pagina en de “nieuwspagina” is volledig transparant voor iedereen altijd zichtbaar wat de clubontwikkelingen zijn. Eigenlijk is hiermee dit jaarverslag van de sekretaris een overbodige klus.
Op de nieuws pagina staat ieder kwartaal gearchiveerd, zodat gegevens makkelijk zijn terug te vinden. 

Het hoogtepunt van ons eerste clubjaar was natuurlijk onze clubdag op 10 december in Tiel.
Wij zijn de vereniging in Tiel heel dankbaar voor de verleende mogelijkheid om onze show te organiseren tijden hun eigen tentoonstelling. Het zag er prachtig uit. 
Ieder ingezonden dier werd 2 x beoordeeld aan de hand van de scorelijst. Jan van Lune en Jorn Westerlaken waren onze Nederlandse keurmeesters en vanuit Duitsland hadden wij Reinhold Kortstegge en Thomas Rieswick bereid gevonden om onze dag invulling te geven. Natuurlijk is beoordelen van dieren geen robot werk, maar mensenwerk. Uiteraard ontstaan er verschillen in beoordeling. Dat is ook geen problem maar juist leerzaam voor alle betrokkenen. We hadden op deze dag net te veel dieren per keurmeester om nadien nog tot inhoudelijk vergelijk en overleg te komen. Dat willen we de volgende keer anders invullen.
Er waren diverse prachtige rasvertegenwoordigers ingezonden die ook op de foto’s en video hun kwaliteiten goed lieten zien. 
Het was een hele gezellige dag die tot diverse nieuwe vriendschappen binnen onze hobby heeft geleid. Nieuwe contacten in binnen en buitenland maken zo’n dag tot een van de jaarlijkse hoogtepunten binnen onze hobby.
Ter afsluiting van dit jaarverslag wil ik jullie graag attent maken op een unieke invulling op onze website. Bij iedere kleurslag staat de volledige beschrijving van de Europese Standaard te lezen. Positie 1 t.m. 7 staat per kleurslag kompleet op de des betreffende pagina. Hiermee is onze website een heus naslagwerk aan het worden.

We zijn, als bestuur, inmiddels voorzichtig, begonnen met de voorbereidingen voor onze volgende Clubdag op 30 december in Tiel. Noteer deze datum in uw agenda, en hou deze dag vrij om er met elkaar weer een mooie dag van te maken.

5. Jaarverslag Penningmeester
Marcel gaf een gedetailleerd verslag van zijn eerste financiële jaar. De sponsoring van onze website tot 1 februari door de Website Factory en de sponsoring van diverse ereprijzen tijdens onze eerste show hebben ervoor gezorgd dat we ons eerste jaar positief konden afsluiten. De kosten van notaris en KvK m.b.t. de oprichting konden met de contributieopbrengsten worden betaald. Inmiddels is ons ledental stevig genoeg om ook de websitekosten te kunnen dragen.

6. Verslag kascommissie
Herman Oldenhof en Gerrit de Gooyer hebben de boeken gecontroleerd. Herman nam het woord en prees de werkwijze van onze penningmeester Marcel van Onna, en adviseerde de vergadering zuinig te zijn op deze man!! Beiden zullen ook in 2018 nog de kascontrole uitvoeren. In 2019 zal Gerrit zijn afgetreden waardoor onze reserve Theo van Brenk dit samen met Herman zal doen.

7. Benoemen reserve lid kascommissie
Er werd nu reeds een nieuwe reserve gevraagd voor 2019; Pauline Jordens is hiervoor beschikbaar.

8. Vaststellen jaarcontributie
Er zijn geen redenen om de huidige contributie te wijzigen. Wel besloten wij om jeugdleden (6-18 jaar) die zich aanmelden, geen contributie te laten betalen.

9. Bestuursverkiezing.
Voorzitter Johnny Leeflang werd onder applaus herkozen; waarna hij de vergadering bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen en gaf aan “zijn stinkende best te zullen doen” Aftredend en niet herkiesbaar is Esther Ringnalda. Ze heeft andere prioriteiten in haar schamele vrije tijd en ze heeft momenteel geen konijnen meer. Esther werd hartelijk bedankt voor haar inzet, zij ontwierp onze strooifolder vorig jaar, en kreeg een mooie bos bloemen overhandigd. Het bestuur heeft Nelis Zaaijer bereid gevonden deze plaats te gaan innemen. Daarnaast is vorig jaar de wens reeds uitgesproken om het bestuur uit te breiden naar 7 leden. Hiervoor hebben wij Frank Ruhman uit de buurt van Hannover bereid gevonden. Jammer dat Frank vandaag niet aanwezig kon zijn i.v.m. zijn werk. Als 7 de bestuurslid werd Bart van der Vlis voor gesteld, deze “bijna Duitser” met zijn vele Internationale contacten. Nelis Zaaijer, Frank Ruhman en Bart van de Vlis werden unaniem gekozen tot nieuwe bestuursleden van de EDC.

10. Ter beschikking stellen van ereprijzen door de EDC.
Het afgelopen jaar hebben we als “charme offensief” op meerdere shows in Nederland, België en Duitsland ereprijzen ter beschikking gesteld. Besloten is om het komende TT seizoen (’17-’18) een ereprijs beschikbaar te stellen voor iedere tentoonstelling die een internationale klasse heeft met minimaal 25 polen en kleurdwergen. Deze prijs dient door de organisatie van deze show vooraf te worden aangevraagd bij de secretaris van de EDC. Bart van der Vlis gaf aan dit te zullen sponsoren.

11. Uitnodiging voor fokkersbezoek en BBQ in Hannover op zaterdag 2 september a.s.
Wij hebben een uitnodiging ontvangen om op zaterdag 2 september in de buurt van Hannover enkele fokkers te bezoeken en aansluitend met de leden van Hermeline und Farbenzwergenclub Hannover te BBQen. Ook hobbyvrienden uit andere regios zullen door Frank Ruhman hiervoor worden uitgenodigd. Wij hopen dat we met enkele auto’s naar Hannover kunnen afreizen. Geinterresseerden kunnen dit alvast in de agenda noteren. Wij zullen dit nader communiceren en coördineren. Wij denken twee opties te gaan organiseren:
a) Op deze dag heen en terugreis
b) Overnachting in de buurt van Hannover en op de terugreis op zondag ook nog een of twee fokkers bezoeken.

12. Duitse Clubvergleichschau in Beieren begin oktober 2017
Een aantal leden gaat daar heen, Nederlandse fokkers kunnen als gastinzender meedoen. Wie interesse heeft kan zich melden, transport voor enkele dieren is geen probleem Het vraagprogramma van deze show staat inmiddels op onze website.

13. Europese dwergenshow in Nitra Slowakije, 25 en 26 november 2017
Hiervan is een aankondiging per poster gezien. Ondanks enkele verzoeken aan de organisatie hebben wij nog geen nadere informatie ontvangen, over keurmethodiek, keurmeesters, entverplichtingen etc. Wij houden dit nauwlettend in de gaten en mogelijk organiseren wij deelname aan deze show. Bart zal nadere info opvragen en met ons delen.

14. Evaluatie clubdag 2016
Er ontstond een zeer interessante en levendige discussie over het gebruik van onze scorekaart. Met special dank aan Bernard Wessendorf die een belangrijke bijdrage leverde aan deze “Meinungsaustausch”. De conclusie was: De scorelijst met alle subposities is een waardevol instrument. De “verplichting” om bij iedere kritiek een halve punt af te trekken, moet eraf. Op deze manier worden er punten afgetrokken voor items die als zodanig in de Europesche Standaard niet als kleine of grote fout staan beschreven. Voor 2017 zal de scorekaart worden herzien en er zal in 2017 gewerkt worden met een Obman ter afstemming bij punten boven 96,5 of bij uitsluitingsfouten.

15. Clubdag 2017
Deze zal gehouden worden in Tiel op zaterdag 30 december. Ieder dier gaat door twee keurmeesters, onafhankelijk van elkaar beoordeeld worden met De Europese Standaard We streven naar maximaal 40-45 dieren per keurmeester zodat in de middag tijd zal zijn voor besprekingen en afstemmingen. Dit moet voor zowel keurmeesters als inzenders een leerzame dag zijn.
Show A = Nederlandstalige keurmeesters
Show B = Duitstalige keurmeesters
Show C = opgetelde resultaten van keuring A en B
Voor show A en B is een ereprijsschema gemaakt waarvoor leden tijdens de vergadering donaties kunden invullen. Dit schema laat nog ruimte voor enkele donaties, graag melden bij de sekretaris. Dit schema staat binnenkort op onze website onder Clubdag 2017. Bij meer dan 25 inzendingen in een groep is er een extra ereprijs voor de beste op 1 na De resultaten, verkregen in keuring A en B zullen worden opgeteld om tot de overall winnaars per kleurslag te komen.
Show C: Iedere kleurslag Winnaar ontvangt een rosette (gedoneerd door Theo Jansen ) Zie prijzenschema op onze site. Ook zal iedere kleurslag Winnaar worden gefotografeerd voor onze Website en Facebook pagina Dit jaar gaan we ook niet leden de mogelijkheid geven om in te schrijven.Uiteraard willen wij proberen in de loop van het jaar nog meer leden te kunnen binden aan onze club. (Iedere inzender betaald €5 administratiekosten, voor leden is dit gratis) Uiteraard hopen wij dat een aantal inzenders zich als nieuw lid zal gaan aanmelden voor 2018. Na een korte pauze, waarin de koffiekan nogmaals rondging en nog enkele aanwezigen hun contributie betaalden, nam Bart van der Vlis het woord :

16. Presentatie door Bart van der Vlis over voeding van onze konijnen
Bart hield een voortreffelijke presentatie over voeding. Zelfs voor zeer ervaren fokkers zaten hier nieuwe wetenswaardigheden in. Inmiddels staat de inhoud van deze presentatie op onze site.

17. Actuele ontwikkelingen in binnen-en buitenland
a) Na onze clubdag in December 2016 onstond er de nodige ruis binnen KLN over onze status. Het hoofdbestuur van KLN heeft inmiddels een gesprek gehad met het bestuur van de Nationale Polen -en Kleurdwergenclub. Hierin werd door de NPKC verteld geen enkel bezwaar te hebben tegen ons bestaan. Sterker nog inmiddels hebben zich 3 bestuursleden van de NPKC ook bij ons aangemeld als lid. Het bestuur van de EDC zal zeer binnenkort een gesprek hebben met KLN om zaken aft e stemmen met elkaar. In dit gesprek zal ook aan de orde komen of/ en onder welke vlag de EDC lid zal worden van KLN.
b) Het bestuur heeft hele enthousiaste berichten gelezen van de Nationale dwergkonijnen club in Oostenrijk. Ook zij hebben inmiddels en heel netwerk van leden uit diverse zuid-Europese landen. Het bestuur heeft contact gezocht met de oostenrijkse Club en hen laten weten dat wij graag samenwerken binnen onze mooie gemeenschappelijke hobby. Hierop kwam heel snel een heel warm antwoord: “Nach Rücksprache mit unseren Obmännern kann ich Ihnen mitteilen, dass wir einer internationalen Zusammenarbeit sehr positiv gegenüberstehen. Daher könnten wir uns als ersten Schritt vorstellen, wenn beide Clubs gegenseitig als Juristische Person ( mit nur einer Stimme) in den jeweiligen anderen Club eintreten würden( ohne Bezahlung eines Mitgliedsbeitrages). Dadurch werden allen Mitgliedern eines Clubs, die Teilnahme an allen Veranstaltungen beim anderen Club eingeräumt! Über weitere Punkte einer Zusammenarbeit sind wir prinzipiell bereit”. Dit voorstel is tijdens onze jaarvergadering aan de leden voorgesteld en werd unaniem aangenomen. Concreet betekent dit dat alle leden van de EDC ook lid zijn van de Oostenrijkse speciaalclub, de ZKCÖ (https://www.zkc.at/ ) en alle Oostenrijkse leden, die Polen en Kleurdwergen fokken lid zijn van de EDC. Om binnen de website van de EDC een eigen pagina te kunnen inrichten hebben wij het bestuur van de ZKCÖ een speciale aanbieding gedaan. Wij kijken uit naar deze international samenwerking en hun wens om in 2019 een wereldkampioenschap te willen organiseren.
c) Iedereen die buitenlandse contacten heeft werd opgeroepen om deze vrienden uit te nodigen om op 30 December deel te nemen aan onze clubdag
d) Europashow in Hernig Denemarken. Het bestuur heeft hierover nog niet gesproken, nog geen plannen gemaakt. Graag hoort het bestuur voorstellen van uit de leden, over onze aanwezigheid/rol daar.

18. Rondvraag
Jorn sprak over de recent gepubliceerde visie van de NPKC waardoor, naar verwachting, in Nederland de gewichten van onze clubrassen over 3 jaar op Europees niveaus zijn. Hij vroeg zich af wat dan het bestaansrecht van de EDC nog zal zijn. Uiteraard zijn wij, als EDC, zeer verheugd met deze visie en zien de toekomst met nog meer vertrouwen tegemoet. Vooralsnog gaan wij vol goede moed verder met, zoals het op onze website staat: “Wij willen bruggen bouwen in Europa ter promotie van halsloze, geproportioneerde en poserende polen en kleurdwergen die voldoen aan de gewichtseisen zoals die zijn beschreven in de Europese Standaard, uitgebracht door Entente Europeéne d’Aviculture et de Cuniculture” De toekomst zal uitwijzen of de EDC toegevoegde waarde zal hebben binnen onze hobby.
Bart dankte de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen door zijn verkiezing als bestuurslid van de EDC. Hij wil graag zijn bijdrage leveren aan een mooie toekomst

19. Sluiting
Na deze warme woorden van Bart, sloot Johnny de vergadering. Aansluitend gingen wij naar zaal waar tafels met lekkernijen al klaar stonden voor onze gezamenlijke BBQ. Hartelijk dank Nelis en zijn groep vrijwilligers van de Tielse Kleindier vereniging, het was prima verzorgd!

Uw notulist,
Theo Jansen