Skip to main contentJaarvergadering EDC op 30 juni 2018

1. Opening door de voorzitter 
Johnny heet iedereen hartelijk welkom en is blij verrast met zo’n grote opkomst.
Afwezig met kennisgeving zijn: Harry Arbeider, Roy Arbeider, Martin Kok, Anita Daverda, Eric Maas, Piet Huygens, Gerard v.d. Poel, Ad de Bruin en Hans v. Donselaar. De vergadering werd op de hoogte gebracht van de gezondheidssituatie van Harry Arbeider. De aanwezige leden tekenen een kaart om Harry een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd.

2. De notulen van de vorige jaarvergadering staan reeds geruime tijd (in 3 talen) op onze website.
Zonder op en/of aanmerkingen werden deze goedgekeurd.

3. Jaarverslag secretaris 2017-2018
De jaarvergadering 2017 werd gehouden op 1 juli 2017 met 27 aanwezige leden. Zoals u in de notulen hebt kunnen lezen werd deze bijeenkomst afgesloten met een prima verzorgde BBQ. Uw voorzitter en secretaris hadden in juli een overleg met een afvaardiging van het hoofdbestuur van KLN. Besproken werd de visie en missie van de EDC. In een constructieve atmosfeer werd er gebrainstormd over de mogelijkheden om tot de KLN toe te treden. Graag willen wij als TT-organisatie aansluiten. Hiervoor zal door het HB KLN een convenant worden opgesteld wat zowel door HB KLN , bestuur EDC en bestuur NPKC zal worden ondertekend. Speciaal punt van aandacht hierbij is de status van onze beoordelingskaart. De verwachting werd uitgesproken dat een concept van dit convenant medio September 2017 gereed zou zijn. Deze actie zal worden uitgevoerd door het HB KLN. 
Tot vandaag is nog geen concept ontvangen.

Op zaterdag 2 september werd door ons bestuurslid Frank Ruhmann een bijeenkomst voor dwergenfokkers georganiseerd in de buurt van Hannover. Slechts 5 leden van de EDC hebben de moeite genomen om op deze uitnodiging in te gaan. Samen met een groep leden van de dwergenclub in Hannover werd er een leuke dag van gemaakt met bezoeken aan enkele fokkers en een prima verzorgde BBQ ter afsluiting. 
Frank en Angie nogmaals hartelijk dank voor dit prima initiatief.

Tijdens het afgelopen TT seizoen heeft de EDC 2 aanvragen ontvangen voor het beschikbaar stellen van een ereprijs. Tijdens de Oneto in Enschede en de Limburgse Maasdalshow werd door ons een ereprijs beschikbaar gesteld.

Nog steeds zijn er een aantal leden die nog geen fotos hebben aangeleverd voor zijn of haar persoonlijke pagina binnen onze website. Ook kunnen er achterhaalde gegevens op uw pagina staan. Bijvoorbeeld een kleurslag die u niet meer fokt. Graag roep ik iedereen op om zijn of haar gegevens actueel te maken / houden. Een mailtje naar onze webmaster en uw aanvulling of correctie staat er zeer snel op.

In oktober, tijdens de Clubvergleichschau in het Duitse Beieren, hadden de aanwezige bestuursleden van de EDC een ontmoeting met de Oosterijkse vrienden en hierbij hadden we ook de voorzitter van de Duitse AG, Jürgen Schwarz, uitgenodigd. De Oostenrijkers hadden enkele Clubmedailles meegebracht die zij beschikbaar stelden voor onze Masterclas in december 2018. Ook zegden zij hier al toe te willen komen en bereid te zijn te komen keuren. Vanuit de Duitse AG is vooralsnog geen actieve houding in de richting van, door ons gezochte, Europese samenwerking.

Op diverse shows in Duitsland en Nederland hebben onze leden prachtige dieren laten zien en prima resultaten behaald. Het stemt ons trots dat we deze toonaangevende fokkers kunnen verenigen binnen onze club. Het hoogtepunt van ons clubjaar is natuurlijk de masterclass in December. Wat een geweldige dag was dit. Veel positieve reacties naderhand over deze dag. Zo is een clubdag bedoelt, gedreven mensen bij elkaar brengen in een fijne atmosfeer zonder aanwezige azijnzeikers. Onder agendapunt 14 zal op deze dag nader worden ingegaan.

Ook buiten de kringen van polen- en kleurdwergenfokkers is er over de opzet van deze dag veel gesproken. Hetgeen resulteerde in een ingekomen stuk die onder agendapunt 8a besproken zal gaan worden.

Lastig was het plannen van deze vergaderdatum. Het is tenslotte wel het WK voetbal. Voor ons Nederlanders is het weinig relevant want wij zijn niet aanwezig in Rusland. Maar wat als Duitsland op 30 juni moet spelen, dan zullen weinig Duitse vrienden de moeite nemen om te komen. We hebben de gok genomen onze jaarvergadering op deze dag te plannen en wat schetst onze verbazing. Ook de Duitse ploeg is inmiddels thuis. Wij wensen onze Duitse fokkersvrienden met een voetbal hart sterkte in deze moeilijke dagen.
Maar gelukkig hebben we onze gemeenschappelijke hobby nog!!

4. Jaarverslag Penningmeester
Omdat wij onze masterclass enkele dagen voor het jaareinde organiseren gaan er diverse ontvangsten en betalingen over de jaargrens heen. Om deze reden heeft Marcel naast een financieel overzicht per 31-12-2017 ook een overzicht gemaakt per 1 mei 2018. Alle betalingen van de masterclass zijn hierin verwerkt. Opvallend is dat er een behoorlijk aantal leden zijn/haar contributie 2018 nog niet hadden voldaan. Door het groeiend ledenaantal en de succesformule van de Masterclass is het Clubvermogen plm. € 1.000 gegroeid.

5. Verslag kascommissie 
Herman Oldenhof nam, mede namens Gerrit de Gooyer, het woord. Herman was vol lof over de financiële boekhouding van Marcel. Het mooie financiële resultaat werd grotendeels behaald door de binnengekomen € 900 aan  sponsor- en ereprijzen gelden. Herman spreekt de hoop uit dat ook dit jaar zo’n mooi bedrag kan binnen komen.

6. In 2019 zal de kascontrolecommissie bestaan uit Herman Oldenhof en Theo v. Brenk, met als reserve: Pauline Jordens.

7. Vaststellen jaarcontributie
Onze contributie blijft ongewijzigd. Sr. leden betalen € 15/jaar terwijl jeugdleden bij ons geen contributie betalen.

8. Ingekomen stukken en mededelingen 
Door ons nieuwe lid, Bianca Gabbe, werden we attent gemaakt op de mogelijkheid van Europese subsidie bij grensoverschrijdende activiteiten. Het bestuur maakt graag gebruik van Bianca’s kennis en netwerk in deze en zal dit verder onderzoeken.

8a. Uitbreiding van clubrassen.
Naar aanleiding van een ingezonden brief (die bij de agenda bijgevoegd was). Heeft het bestuur het volgende voorstel ter vergadering gebracht: Het bestuur is gecharmeerd van de interesse, in diverse landen, van fokkers van andere dwergrassen om te willen participeren tijdens onze masterclass. Het bestuur stelt  de ALV voor om alle dwergrassen die opgenomen zijn in de Europese Standaard als gastinzending toe te laten tijdens de masterclass 2018. 
   Het betreft de volgende rassen: 
   - Polish
   - Zwerg Widde
   - Zwerg Schecken
   - Zwerg Satin
   - Zwerg Angora
   - Zwerg Rexe
   - Zwergkanichen Löwenkopf
   - Zwerg Fuchs Kaninchen.

Ook de Zwerg Englische Schecken, Neuzuchtung in Duitsland willen wij tijdens onze masterclass een podium geven. Gert Kelderman gaf aan dat hij lid van de EDC is geworden vanwege het gepropageerde type van onze dwergen en vraagt zich af of uitbreiding met al deze andere rassen geen vertroebeling gaat opleveren van dit ideaalbeeld. De voorzitter gaf aan dat dit zeker niet mag gebeuren en verwacht eerder dat de andere rassen ook meer aandacht gaan krijgen voor profiel en houding. Pauline Jordens en Klaus Waltering spraken hun zorgen uit over de mogelijk (te) grote interesse voor deelname van deze nieuwe rassen. Vroegen zich af of er niet met maximale aantallen gewerkt zou moeten worden. Binnen het bestuur hebben we deze zorg ook besproken. Vooralsnog willen we in december met open vizier gaan ervaren hoe het gaat. Na de masterclass 2018 zal dit natuurlijk uitgebreid geëvalueerd gaan worden en is het vervolgens aan onze leden om tijdens de jaarvergadering 2019 te gaan beslissen of wij onze clubrassen willen uitbreiden. Er is een commissie gevormd die de uitbreiding van deelnemende rassen in 2018, gaat voorbereiden en vormgeven. Deze commissie bestaat uit: Jos Willemsen, Harold Adriaanse, Bianca Gabbe en Theo Jansen. Het bestuursvoorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

9. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkozen: Theo Jansen
Aftredend en niet herkiesbaar Frank Ruhmann 
Het bestuur heeft Bianca Gabbe bereid gevonden om ons team te komen versterken. Bianca hartelijk welkom als nieuw bestuurslid.

10. Ter beschikking stellen van ereprijzen door de EDC
Zoals vorig jaar tijden onze ALV is besloten zal de EDC een ereprijs beschikbaar stellen voor iedere show die een internationale klasse heeft van minimaal 25 ingezonden dieren. Deze prijs dient vooraf te worden aangevraagd bij de secretaris. Afgelopen showseizoen was er een EDC ereprijs te winnen op de Maasdalshow en Oneto

11. Uitnodiging voor fokkersbezoek en BBQ in Hannover op zaterdag 18 augustus Frank Rühman en Angelika organiseren op 18 augustus wederom een fokkerstreffen in Lehrte bij Hannover. Details hiervan staan op onze website: Aanmelden graag rechtstreeks bij Frank. Voor gezamenlijk vervoer kunt u contact opnemen met Johnny Leeflang.

12. Duitse Clubvergleichschau in Thalheim Sachsen begin oktober Het vraagprogramma staat online:

13. Oostenrijkse dwergenclubshow in Penzberg, Beieren op 26-28 oktober. Een mooie delegatie van de EDC zal hierheen gaan en waarschijnlijk ook enkele dieren laten zien. https://www.zkc.at/

14. Evaluatie Masterclass 2017
Het onafhankelijk van elkaar keuren door keurmeesters van verschillende landen maakt heel duidelijk dat er verschillen in inzicht en werkwijze zijn. Als EDC willen wij proberen voor de komende masterclass een keur leidraad te maken waarmee meer uniformiteit mogelijk moet zijn. Van de aanwezige keurmeesters mogen de inzenders verwachten dat ze de Europese Standaard kennen en kunnen toepassen tijdens hun beoordelingen. 
Op onze website is bij iedere keurslag de betreffende beschrijving van de Europese standaard opgenomen.

15. Masterclass 2018
De masterclass 2018 zal uitgebreid worden met alle dwergrassen die in de Europese standaard zijn beschreven. 
Ieder ingezonden dier zal wederom 2 keer worden beoordeeld. Evenals vorig jaar zal er Een Show A (Nederlandse keurmeesters), Show B (Duitse/Oostenrijkse keurmeesters) en Show C (optelsom van Show A en Show B) worden georganiseerd. 
Iedere Kleurslagwinnaar van Show C ontvangt een mega Rosette, deze zijn dit jaar gesponsord door Bart v.d. Vlis.
Daarnaast heeft ons lid Eddy Jacobs 6 kortingsbonnen beschikbaar gesteld voor het schilderen van de winnend dieren in de kleurslagen: Pool Roodoog, Pool Blauwoog, Kleurdwerg Zwart, Kleurdwerg zilvervos zwart of blauw, Kleurdwerg Tan Zwart en Kleurdwerg rustekening. Voor Show A en Show B zullen weer mooie glasgravures worden gemaakt. Evenals vorig jaar willen we onze leden vragen om deze mooie ereprijzen te sponsoren. Bijgevoegd is dit prijzenschema waarin u kunt zien welke nog gesponsord kunnen worden. U kunt uw keuze doorgeven aan de secretaris

16. Bart v.d. Vlis hield een prachtige presentatie over de pels van onze clubrassen. U kunt deze presentatie hier nog eens nalezen.

17. Actuele ontwikkelingen in binnen-en buitenland
In Duitsland is een nieuwe standaard verschenen. Hier in zijn enkele veranderingen van puntenaantallen per positie. Het gebruik van meer foto’s maakt veel dingen duidelijker. In Nederland is er een nieuw KLN-hoofdbestuur waar onze bestuursleden Johnny Leeflang en Bart v.d. Vlis deel van uit maken. Vanaf deze plek wensen wij jullie veel succes met deze uitdagingen. Nelis en zijn crew had weer een prima BBQ georganiseerd, zodat iedereen voldaan, met een ronde buik, huiswaarts ging, 

Uw notulist, Theo Jansen

Ingekomen stuk Widder Zwergen bij de EDC in 2018

Widder Zwergen bij EDC in 2018

De Europese klasse bij de hangoordwergen komt in Nederland niet goed tot stand. Er is een groot verschil in waardering tussen de Nederlandse klasse en de Europese Klasse. De NHDC is deze klasse liever kwijt dan rijk. Zij houden vast een de Nederlandse gewichtsklassen en waar, wellicht nu enige beweging inzet, gaat men mogelijk het gewicht iets verhogen. In de club zijn 2 groepen fokkers die een hoger gewicht wensen en een groep fluffy fokkers en het oude bestuur zijn eigenlijk tegen een gewichts aanpassing. 

In de afgelopen jaren hebben een aantal fokkers overwogen om een nieuwe speciaalclub op te richten maar dit levert veel problemen op. Eigenlijk in lijn met de problematiek bij de oprichting van de EDC. Een aantal fokkers is overgestapt naar de Duitse standaard/Europese standaaard en dus het type van Widder Zwerg. De meeste zijn ook lid geworden in Duitsland. De groep fokkers zou zich graag aansluiten bij de EDC als zij hier jaarlijks hun dieren mogen showen. 

Op dit moment wordt via Facebook onderzocht op er ook internationale animo is om een dergelijke show te organiseren. Er zijn eigenlijk verbazingwekkend veel positieve reacties ontvangen uit Duitsland en België maar ook Engeland laat zich roeren. Ons idee is om de regional speciaalclubs van hangoren in Duistland aan te schrijven en vragen of zij dit initiatief willen ondersteunen en inzenden op deze eendaagse show. 

De vraag is dan ook is het mogelijk om tijdens de EDC show op 29 december in Tiel deel te mogen nemen met deze Zwerg Widders. Kunnen deze fokkers dan ook lid worden van de EDC? Natuurlijk mogen zij ook lid worden maar zij kunnen hun dieren nog niet showen.

Vanuit deze groep die vertegenwoordigd wordt door Harold Adriaans, Jan Bazen, Bianca Gabbe en mijzelf is natuurlijk ook de bereidheid om verder te helpen om dit goed op poten te zetten. Hendrika Adriaans is een ervaren tentoonstellingssecretaris en wil ook op deze dag haar steentje komen bijdragen. 

Graag zouden wij dan de volgende rassen willen toevoegen: Zwerg Widder, Zwerg Widder Satin en Zwerg widder Rex.

In Nederland is per 1 april ook de Leeuwenkop dwerg erkend. Wellicht is het aardig om ook deze fokkers uit te nodigen. Een aantal fokkers van keurdwergen fokt ook dit ras met name in Duitsland. 

Mede namens Jan Bazen, Harold Adriaans en Bianca Gabbe

Bart van der Vlis

Bestuursvoorstel:
Het bestuur is gecharmeerd van de interesse, in diverse landen, van fokkers van andere dwergrassen om te willen participeren tijdens onze masterclass. Het bestuur stelt de ALV voor om alle dwergrassen die opgenomen zijn in de Europese Standaard als gastinzending toe te laten tijdens de masterclass 2018. Het betreft de volgende rassen: Polish, Zwerg Widder, Zwerg Schecken, Zwerg Satin, Zwerg Angora, Zwerg Rexe, Zwergkanichen Löwenkopf en Zwerg Fuchs Kaninchen. Ook de Zwerg Englische Schecken, Neuzuchtung in Duitsland willen wij tijdens onze masterclass een podium geven.