Privacyverklaring

Uitleg privacyverklaring U zult vast al veel gelezen hebben over de nieuwe AVG wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze is per 25 mei 2018 ingegaan en geldt voor alle bedrijven en verenigingen, dus ook voor ons als European Dwarf Club. Onderdeel hiervan is onze privacyverklaring, welke in feite omschrijft wat wij als European Dwarf Club aan gegevens van u bewaren en op welke manier wij deze verwerken en veilig houden voor derden. Onderstaand is onze privacyverklaring gepubliceerd. Nieuwe leden moeten bij aanmelding aan gaan geven dat zij instemmen met deze privacyverklaring.

Gerard van der Poel
Secretaris European Dwarf Club

Uitleg privacyverklaring 
U zult vast al veel gelezen hebben over de nieuwe AVG wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze is per 25 mei 2018 ingegaan en geldt voor alle bedrijven en verenigingen, dus ook voor ons als European Dwarf Club. Onderdeel hiervan is onze privacyverklaring, welke in feite omschrijft wat wij als European Dwarf Club aan gegevens van u bewaren en op welke manier wij deze verwerken en veilig houden voor derden. Onderstaand is onze privacyverklaring gepubliceerd. Nieuwe leden moeten bij aanmelding aan gaan geven dat zij instemmen met deze privacyverklaring. 
Gerard van der Poel, Secretaris European Dwarf Club 


Verantwoordelijke voor de verwerking.
De vereniging en met name het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Daarbij gaat het om het verzamelen en opslaan van de gegevens die u heeft opgegeven bij uw aanmelding als lid van onze vereniging. Binnen het bestuur houdt de secretaris daar toezicht op. Bij vragen of klachten kunt u hem bereiken via het emailadres van de vereniging. 

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking. 
Wij verzamelen uw persoonsgegevens omdat u zich hebt ingeschreven als lid van de vereniging. Voor de uitoefening van de lidmaatschapsrechten en -plichten is dit noodzakelijk. De rechtsgrond (ingevolgde de AVG) waarop deze verwerking berust is de overeenkomst. Door u aan te melden als lid sluit u een overeenkomst met de vereniging, waarvan de inhoud wordt bepaald door de wet en de statuten van de vereniging. 

Welke persoonsgegevens worden door de vereniging bewaard? 
Van elk lid van de vereniging worden de naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres opgeslagen in de ledenlijst, welke wordt bewaard door de secretaris en penningmeester van de vereniging. Tevens worden de betalingsgegevens bij betaling van contributie bewaard, evenals het jaar van lid worden. Bij het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging verklaart u tevens bekend te zijn met dit document en gaat u er mee akkoord dat bovengenoemde gegevens worden opgeslagen in de ledenlijst en worden gebruikt voor de in dit document aangegeven doeleinden. 

Wie ontvangen de persoonsgegevens? 
De naam en het Emailadres van ieder lid zal gepubliceerd worden op zijn/haar persoonlijke pagina binnen de website van de European Dwarf Club. Op de uitslagenlijst van door ons georganiseerde keuringen, zoals de jaarlijkse Masterclass, zal alleen de naam van de inzender worden vermeld zonder verdere adresgegevens. Communicatie met/door onze leden zal in eerste instantie alleen via Email plaatsvinden. Het is aan ieder lid of hij/ zij het eigen adres en telefoonnummer wil delen met degene die via Email contact opneemt. 

De verwerking van de gegevens. 
De gegevens worden opgeslagen in niet openbaar toegankelijke databestanden. 

Beeldmateriaal. 
Tijdens activiteiten van de vereniging kunnen foto’s en ander beeldmateriaal gemaakt worden. Door instemming met de privacyverklaring gaat u ermee akkoord dat dit beeldmateriaal gebruikt kan worden voor publicatie en promotiedoeleinden. 

Het recht op inzage, correctie en verwijdering. 
U kunt deze rechten uitoefenen door zich te wenden tot de secretaris binnen ons bestuur. Bij het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging worden de persoonlijke gegevens uit de ledenlijst van de vereniging verwijderd. Deze opschoning van de bestanden vindt minimaal 1 keer per kalenderjaar plaats. 

De gevolgen van verwijdering van de aan ons verstrekte persoonsgegevens. 
Door uw gegevens te verwijderen beëindigt u in feite uw lidmaatschap van de vereniging omdat uitoefening van rechten en plichten dan onmogelijk worden. Vereist is dan ook dat u naast verwijdering ook uw lidmaatschap opzegt volgens de regels opgenomen in onze statuten. 

Indienen van klachten .
Wanneer uw vragen of klachten niet bevredigend beantwoord worden door de secretaris namens het bestuur, dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur ter attentie van de voorzitter. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vastgesteld door het bestuur van de European Dwarf Club d.d. 7 augustus 2018. 

Met dank aan onze sponsers: