Wat wordt bedoeld met Masterclass?

Tijdens de Masterclass is er vooraf bepaalde keurmethodiek

Wat houdt dit in? Ieder ingezonden dier wordt tijdens deze Masterclass op de dag 2 keer gekeurd.
In show A zijn Nederlandse keurmeesters actief. Onder leiding van een Duitse Obmann.
In show B zijn dit Duitse keurmeesters actief. Onder leiding van een Nederlandse Obmann
Hierbij worden de Europese Beoordelingskaarten gebruikt.
De keurmeester staat voor de uitdaging om ieder puntaftrek te specificeren,
Dus ook bij een half punt aftrek willen wij graag dat de keurmeester op de kaart uitleg geeft wat er in deze positie tekort komt om het volle puntenaantal te scoren. Wij realiseren ons dat dit tijdens andere keuringen niet gebeurt. Daarom willen wij dit nu juist wel doen. Iedereen een beetje uit de comfortzone halen om het puntensysteem nog meer duidelijkheid voor de inzenders te verschaffen.

Ongetwijfeld zullen er verschillen in beoordeling gaan optreden tussen Show A en Show B door verschillende interpretaties van de Europese Standaard. Door deze verschillen op deze dag transparant zichtbaar te maken hopen wij een bijdrage te leveren om tot Europese eenheid te komen. In de middag hebben we voldoende tijd om met elkaar in gesprek te gaan en meningen uit te wisselen.


Was versteht man unter Masterclass?

Während der Masterclass gibt es eine vorgegebene Richtmethodiek

Was bedeutet das? Jedes eingereichte Tier wird während dieser Masterclass am Tag 2-mal gerichtet.
In Show A sind Niederländische Richter aktiv. Geführt von einem Deutschen Obmann.
In Show B sind Deutschen Richter aktiv. Unter der Leitung eines Niederländischen Obmann.
Hier werden die Europäischen Bewertungskarten verwendet.
Der Richter steht vor der Herausforderung, jeden Punktabzug anzugeben, daher möchten wir, dass der Richter auch bei einem halben Punkt Abzug auf der Karte erklärt, was in dieser Position fehlt, um die volle Punktzahl zu erzielen. Wir sind uns bewusst, dass dies bei anderen Preisrichtungen nicht der Fall ist. Genau deshalb wollen wir das tun. Alle ein wenig aus der Komfortzone herausholen, um dem Punktesystem noch mehr Klarheit für die Teilnehmer zu geben.

Zweifellos wird es aufgrund unterschiedlicher Interpretationen der Europäischen Norm Unterschiede in der Bewertung zwischen Show A und Show B geben. Indem wir diese Unterschiede an diesem Tag transparent sichtbar machen, hoffen wir, einen Beitrag zur Europäischen Einheit zu leisten. Am Nachmittag haben wir genügend Zeit, um miteinander zu reden und Meinungen auszutauschen.

Met dank aan onze sponsers: